Sociale media in het speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs (SO) & voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in het kort

Het (voortgezet) speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar die specifieke ondersteuning vragen, vanwege lichamelijke, zintuiglijke, psychische of cognitieve beperkingen, of een combinatie daarvan. De leerlingen krijgen les van gespecialiseerde leerkrachten en binnen de scholen zijn diverse deskundigen beschikbaar om hulp en ondersteuning te bieden die nodig zijn voor een optimale leerontwikkeling. Veel scholen werken daarbij samen met partners uit de jeugdhulp en de zorg. 

Het speciaal onderwijs

werkt met de kerndoelen voor het basisonderwijs en waar dat nodig is met  aangepaste kerndoelen, zoals bijvoorbeeld voor leerlingen die zeer moeilijk leren of voor dove en slechthorende leerlingen die op een bepaald niveau de Nederlandse gebarentaal leren beheersen.  Daarnaast werken scholen aan leergebiedoverstijgende doelen als leren leren, leren taken uitvoeren, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en een toekomstperspectief.

Het voortgezet speciaal onderwijs

werkt vanuit drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeidstoeleiding (praktijkonderwijs) en dagbesteding. Ook hier zijn kerndoelen en leergebiedoverstijgende vaardigheden leidend in het leerstofaanbod. Binnen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs is er aanbod op vmbo-,  havo- en (in beperkte mate) vwo-niveau. Hier wordt, naast de leergebiedoverstijgende doelen, gewerkt aan de reguliere kerndoelen en examenprogramma’s.

Passend onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs werken reguliere en speciale scholen met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. In deze samenwerkingsverbanden maken scholen onderling afspraken over hoe zij alle leerlingen onderwijs kunnen geven dat bij hen past. Zoveel mogelijk met extra begeleiding, aangepast lesmateriaal en hulpmiddelen binnen het regulier onderwijs, maar indien nodig binnen een school voor speciaal onderwijs.

Meer weten?

Passend onderwijs

Gewoon Speciaal ICT

Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

LECSO_logo_CMYK

GEWOONSPECIAALICT_logo_RGB_DEF